Zhang Research Group

Laboratory of unusual materials/structures and advanced manufacturing

Zhang Research Group

Graduate Students

 • Yuan Liu
  Undergratude School: Chongqing University
 • Fei Liu
  Undergratude School: Tsinghua University
 • Jianxing Liu
  Undergratude School: Huazhong University of Science and Technology
 • Ke Bai
  Undergratude School: Wuhan University
 • Hang Zhang
  Undergratude School: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 • Jiahui Chang
  Undergratude School: Tsinghua University
 • Wenbo Pang
  Undergratude School: Zhengzhou University
 • Xu Cheng
  Undergratude School: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 • Yumeng Shuai
  Undergratude School: Tsinghua University
 • Zhi Liu
  Undergratude School: Beihang University
 • Jun Wu
  Undergratude School: Tsinghua University

Postdoctoral Fellows

 • Zhichao Fan
  Ph.D. School: Tsinghua University
 • Honglie Song
  Ph.D. School: Jilin University
 • Dongjia Yan
  Ph.D. School: Beijing Jiaotong University
 • Fan Zhang
  Ph.D. School: Tsinghua University
 • Zhaoguo Xue
  Ph.D. School: Nanjing University

Undergraduate Students (working on bachelor thesis, ORIC, SRT and other programs)

 • Shupeng Li
 • Ziyao Ji
 • Wanting Wang
 • Lv You
 • Haoxuan Wang
 • Mingliang Guo
 • Tuo Fang
 • Tianqi Jin
 • Zhangming Shen

Visiting Students

 • Guoquan Luo (Harbin Institute of Technology)
 • Zheng Xu (Xi'an Jiaotong University)

2017/07: Commencement of undergraduate and graduate students, Tsinghua

2016/12: Group party in a mongolian yurt, Beijing

2016/02: Building of School of Aerospace Engineering, Tsinghua