Zhang Research Group

Laboratory of unusual materials/structures and advanced manufacturing

Zhang Research Group

Graduate Students

 • Yuan Liu
  Undergratude School: Chongqing University
 • Fan Zhang
  Undergratude School: Hunan University
 • Fei Liu
  Undergratude School: Tsinghua University
 • Jianxing Liu
  Undergratude School: Huazhong University of Science and Technology
 • Ke Bai
  Undergratude School: Wuhan University
 • Hang Zhang
  Undergratude School: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 • Jiahui Chang
  Undergratude School: Tsinghua University
 • Wenbo Pang
  Undergratude School: Zhengzhou University
 • Xu Cheng
  Undergratude School: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Postdoctoral Fellows

 • Haoran Fu
  Ph.D. School: Zhejiang University
 • Xiaogang Guo
  Ph.D. School: Harbin Engineering University
 • Zhichao Fan
  Ph.D. School: Tsinghua University
 • Honglie Song
  Ph.D. School: Jilin University

Undergraduate Students (working on bachelor thesis, ORIC, SRT and other programs)

 • Qi He
 • Jun Wu
 • Yumeng Shuai
 • Yitong Chen
 • Shupeng Li

Visiting Students

 • Guoquan Luo (Harbin Institute of Technology)
 • Zheng Xu (Xi'an Jiaotong University)

2017/07: Commencement of undergraduate and graduate students, Tsinghua

2016/12: Group party in a mongolian yurt, Beijing

2016/02: Building of School of Aerospace Engineering, Tsinghua